Hacettepe Üniversitesi
Bildiri Koşulları

* Bildiri sunum süresi 15 dakikadır.
* Her bildiri için 5 dakikalık ek tartışma süresi verilecektir.
* Sempozyumda bildiriler Türkçe (Türk dilleri), İngilizce ve Rusça olarak sunulabilir.
* Bildiri sahiplerinin sempozyum takvimine uyması yapılacak çalışmaların aksamaması açısından son derece önemlidir.
* Bildiri özetlerinin 01 Mart 2014 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bildiriler, özetleri Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından ilgili Bilim Kurulu üyelerinin görüşü alınarak değerlendirilecek ve sonucu başvuru sahiplerine 15 Mart 2014 tarihinden itibaren iletilecektir.
* Bildiri özetleri 200 kelimeyi aşmayacak şekilde 11 punto ile hazırlanmalı ve özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir. Özetler, kayıt işlemini tamamlayan başvuru sahibi tarafından Sempozyum web sayfasında ilgili kısma yüklenerek gönderilmelidir.
* Bildirinin baskıya hazır son şeklinin dijital nüshası ve çıktıları Sempozyum esnasında sekreteryaya teslim edilmelidir.
* Hazırlanan bildiri dosyaları .doc, .docx, .rtf uzantılı olmalıdır.
* Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf stilinin 5. edisyonuna (American Psychological Association, 5th edition)  göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.
Kitaplar için;
Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl). Kitap adı, Basıldığı Yer: Yayınevi.
Sümer, F. (1980). Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilâtı-Destanları (3. bs.).Ankara: Ana Yayınları.
Makaleler için;
Yazar Soyadı, Adının ilk harfi. (yıl). Makale adı. Süreli yayının tam adı, Cilt numarası, (Sayı numarası), Sayfa aralıkları.
Koç, M. (2011). Anadolu’da İlk Türkçe Telif Eser. Bilig 57.Bahar 11. Ankara.
* APA atıf stiline yönelik diğer örnekler için bkz. http://www.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm
* Alıntılar ve atıflar için kaynak verme, dipnot şeklinde değil, metin içinde kısa atıf sistemi kullanılarak, yani  (Sümer, 1980, s. 68), (Sümer, 2000, ss. 68-70)  şeklinde gösterilmeli ve kaynaklar, yazı sonunda, alfabetik düzende tam künye hâlinde sıralanmalıdır.
* Hazırlanan bildirilerin dosya toplam boyutlarının 3 MB’yi geçmemesi gerekmektedir. Bildiriler ve Bildiri Özetleri 11 punto ile Times New Roman yazı tipinde hazırlanmalıdır.
* Özel bir yazı tipi kullanılmışsa bu bildirinin web sayfasında ilgili açıklama bölümünde belirtilmeli ve Bildirilerin son teslimi sırasında hem .doc, .docx, .rtf uzantılarından biri ile kaydedilmiş dosya hem de .pdf uzantılı dosyanın dijital kopyası bir çıktı ile birlikte sempozyum sekreteryasına teslim edilmelidir.
* Sempozyuma Ankara dışından katılacak bildiri sahiplerinin konaklama giderleri karşılanacaktır.
* Sempozyumun özel bir kayıt ücreti bulunmamaktadır.
* İletişim: Bildiri sahipleri, her türlü haberleşmeyi aşağıdaki adresle yapmalıdır.
Hacettepe Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Beytepe Yerleşkesi, Ankara  06532
Tel: + 90 312 297 67 71
Belgeç: + 90 312 297 71 71
E-posta: oguzlarturkiyat@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
“Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri”
5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-23 Mayıs 2014